Oblasti praxe

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v nasledujúcich oblastiach:

Občianske právo

 • majetkové právo, vrátane vymáhania pohľadávok
 • právo nehnuteľností
 • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov

Rodinné právo

 • poradenstvo a zastupovanie v rozvodovom konaní (vrátane majetkoprávneho vysporiadania po rozvode)
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach týkajúcich sa úpravy práv a povinností k maloletým
 • právne služby týkajúce sa vyživovacej povinnosti

Pracovné právo

 • zastupovanie zamestnancov pri uplatňovaní ich práv
 • spisovanie pracovných zmlúv, výpovedí a iných pracovnoprávnych dokumentov
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti agentúrneho zamestnávania

Obchodné právo

 • právne poradenstvo v oblasti obchodného záväzkového práva
 • vymáhanie pohľadávok
 • spisovanie zmlúv a iných listín obchodnoprávnej povahy

Trestné právo

 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie a uplatňovanie práv poškodených v trestnom konaní
 • spisovanie žiadostí o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Návrat hore