Odmeny advokátov

Cenník za právne služby určujúci výšku odmeny advokáta, ktorú by ste mali zaplatiť za vyriešenie Vášho právneho problému, tak takúto konkrétnu sumu na internete zrejme len tak ľahko nenájdete, pretože výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom. Pri tejto dohode sa zohľadňuje napr. charakter právneho problému alebo predpokladaný počet úkonov právnej služby. Ak chcete vedieť, koľko by vo Vašom prípade stálo poskytnutie právnych služieb v našej advokátskej kancelárii, kontaktujte nás.

Odmena advokáta je dohodou medzi advokátom a jeho klientom. Ak sa nedohodnú, na určenie odmeny sa použijú ustanovenia vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z a odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych sluižieb v platnom znení. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Zmluvná odmena sa určuje:

 • hodinová odmena
 • paušálnou sumou (paušálna odmena)
 • podielom na hodnote veci (podielová odmena)
 • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, príp. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.Ak sa skončí konanie uvedené len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

 • do 165,97 € – 16,60 €
 • nad 165,97 € do 663,88 € – 16,60 €
 • + 1,66 €
 • za každých aj začatých – 33,19 €
 • prevyšujúcich sumu – 165,97 €
 • nad 663,88 € do 6 638,78 € – 41,49 €
 • + 9,96 €
 •  za každých aj začatých 331,94 €
 • prevyšujúcich sumu 663,88 €
 • nad 6 638,78 € do 33 193,92 € – 220,74 €
 • + 16,60 €
 • za každých aj začatých 1 659,70 €
 • prevyšujúcich sumu 6 638,78 €
 • nad 33 193,92 € – 486,29 €
 • + 6,64 €
 • za každých aj začatých 3 319,39 €
 • prevyšujúcich sumu 33 193,92 €.

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak

 •  nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami
 • klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo
 • klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10 spomínanej vyhlášky.Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu. 

Návrat hore