Služby

Pri poskytovaní právnych služieb si naša advokátska kancelária zakladá na profesionálnosti a osobnom prístupe. Naša advokátska kancelária poskytuje najmä nasledovné právne služby:

Zastupovanie klientov v konaniach

 • podávame žaloby a návrhy na začatie súdneho konania
 • zastupujeme klientov v súdnych konaniach
 • zúčastňujeme sa mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu
 • zastupujeme v správnych konaniach a v konaniach pred inými orgánmi štátnej správy
 • zabezpečujeme mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

 • vymáhame pohľadávky v obchodnom styku a v občianskoprávnych vzťahoch
 • zastupujeme v súdnych a v exekučných konaniach spojených s vymáhanými pohľadávkami
 • v koordinácii s klientmi spravujeme pohľadávky v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

Poskytovanie právneho poradenstva

 • vypracovávame právne posúdenia a analýzy
 • poskytujeme právne poradenstvo i mimo súdneho konania

Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

 • spisujeme zmluvy, prípadne vykonávame kontrolu a posúdenie už spísaných zmlúv
 • vypracovávame iné právne listiny

Zakladanie a správa spoločností

 • zakladáme obchodné spoločnosti
 • zabezpečujeme zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri
 • riešime zmeny vzťahov v spoločnostiach
 • zastupujeme v konaniach pred obchodným registrom

Návrat hore